15.02.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα,14/02/2018
Αρ. Πρωτ.:2643

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθειαειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2018»σύμφωνα με το με Α.Π. 11/09-01-2018 -18REQ002532201 2018-01-09 Πρωτογενές αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας και με το εγκεκριμένο αίτημα της Απόφασης 2/2018του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 19Ιανουαρίου 2018 με 18REQ002634035 2018-02-07και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 21/02/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ. στο Γραφείου πρωτοκόλλου του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 5.015,11€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειώντης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044468 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εγγράφων της κάντε κλικι εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα