15.05.2020 – Π.Ε.Ε. – Για προμήθεια αναλώσιμων υλικών (Εσωτερικά μεταλλικά δοχεία μικροαπορριμμάτων)

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων.
 

Φλώρινα, 15 Μαΐου 2020
Αρ. Πρωτ.: 7305

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
“Για προμήθεια αναλώσιμων υλικών (Εσωτερικά μεταλλικά δοχεία μικροαπορριμμάτων).”

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της “προμήθειας αναλώσιμων υλικών (Εσωτερικά μεταλλικά δοχεία μικροαπορριμμάτων)” και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 22/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1210,24€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385022621 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 13:00.

Ο
Αντιδήμαρχος

Ηλίας Β. Μούλελης

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα