15.06.2021 – 3η Π.Ε.Ε. – Εργασίες εκταφών/αποκατάστασης χώρων στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
 Φλώρινα, 15 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 13284

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(επαναληπτική διαδικασία)
Εργασίες εκταφών/αποκατάστασης χώρων στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμό 12328/02.06.2021(ΑΔΑΜ: 21PROC008701264 2021-06-02) 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία την 08.06.2021 στο πλαίσιο της οποίας δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα προσφορές.

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκταφών/αποκατάστασης χώρων στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας (επαναληπτική διαδικασία) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 23.808,00€ με το ΦΠΑ (24%). Θα βαρύνει τον Κ.Α: 45-6262.008 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2021.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με βασική προϋπόθεση την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 22/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λάζαρος Αντωνιάδης

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης  κάντε κλικ εδώ (pdf) και για το σχετικό πρωτογενές αίτημα/τεχνική περιγραφή κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα