16.05.2022 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών χάραξης μαρμάρινων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

 

Φλώρινα, 16 Μαΐου 2022
Αρ. Πρωτ.: 13954
ΑΔΑΜ: 22PROC010562279 2022-05-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Παροχή υπηρεσιών χάραξης μαρμάρινων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών χάραξης μαρμάρινων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας, και σας καλεί να καταθέσετε σχετική κλειστή προσφορά.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 1.860,00€με το ΦΠΑ (24%). Θα βαρύνει τον Κ.Α: 45-6262.002 “Εργασίες βελτίωσης/συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων” του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2022.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με βασική προϋπόθεση την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 27/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στo ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου Φλώρινας.

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Λάζαρος Αντωνιάδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα