18.01.2021 – Π.Ε.Ε. – Έλεγχος ΚΤΕΟ & κάρτες καυσαερίων για το 2021

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων

 


Φλώρινα 15/01/2021
Αρ. Πρωτ.: 981

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ & ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών για τον ετήσιο έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 20/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα ΤΚ 53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.955,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση τις εν λόγω προσφοράς θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου του Δήμου Φλώρινας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας, στο τηλ.: 23850-44781 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη:κα. Ελένη Ταταρίδου).
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
• Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό ανά είδος.
• Η αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών από τον ενδιαφερόμενο.
• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δημήτριος Α.Θεοφανίδης

 

Για αναλυτική προβολή της  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της τεχνικής περιγραφής  και του έντυπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα