18.02.2020 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών δικηγόρου για τη σύνταξη, κατάθεση απόψεων και παράσταση σε δίκη

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα, 17-2-2020
Αρ. Πρωτ.: 278

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«παροχή υπηρεσιών δικηγόρου για τη σύνταξη, κατάθεση απόψεων και παράσταση σε δίκη»

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών αρμόδιου δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση απόψεων και την παράσταση σε δίκη ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης (Τμήμα Α Μονομελές, μεταβατική έδρα Φλώρινας) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 24-2-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Φλώρινας, στη διεύθυνση Πτολεμαίων 1, 3ος όροφος Διοικητηρίου στη Φλώρινα Τ.Κ. 53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 620,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών από τον πληρεξούσιο δικηγόρο θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής (άρθ. 72 παρ. 1ιε Ν. 3852/2010).
Για την αμοιβή του δικηγόρου έχει εφαρμογή το άρθ. 281 του ΚΔΚ.
Πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Φλώρινας, στο τηλ.: 2385049217 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κ. Τοπάλτση Λευκή).

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης

Παπαγιαννάκης Μιχαήλ
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α’β

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα