19.03.2020 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια πλαστικών κυλίνδρων εύκαμπτων ύψους 45 εκ.

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 19-3-2020
Αρ. Πρωτ 5250

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια πλαστικών κυλίνδρων εύκαμπτων ύψους 45 εκ. σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 3592/26-2-2020 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 20REQ006349622 και ΑΔΑ: Ω9ΝΧΩΗΙ-ΦΣΖ ανάληψης δαπάνης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 24-3-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.108,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

O Αντιδήμαρχος

Δούμτσης Νικόλαος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του σχετικού εντύπου οπικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα