19.06.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια κυρτών καθρεπτών εξωτερικού χώρου

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Μ΄ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
Φλώρινα, 19-6 – 2018
Αρ. Πρωτ.: 11075

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια κυρτών καθρεπτών εξωτερικού χώρου διαμέτρου 60cm σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 9686/29-5-2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας, και ΑΔΑ: 91ΜΖΩΗΙ-Η60 ανάληψης δαπάνης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 22-06-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.116,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δούμτσης Νικόλαος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εντύπων της κάντε κλικ εδώ(pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα