19.10.2017 – Π.Ε.Ε. – Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης), έτους 2017, από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή»

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα,19-10-2017
Αρ. Πρωτ.:20492

Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος), έτους 2017, του Δήμου Φλώρινας από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή»σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 19625/13-10-2017 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 17REQ002088661 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικέςκλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τις24/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΟΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/νσηςΟικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών συνημμένων εγγράφων κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα