19.10.2018 – Π.Ε.Ε. – Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης), έτους 2018, από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα, 19-10-2018
Αρ. Πρωτ.: 20853

Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος), έτους 2018, του Δήμου Φλώρινας από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή» σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 20850/19-10-2018 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 18REQ003866286 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τις 24/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 18.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα