20.03.2019 – Π.Ε.Ε. – Συλλογή προσφορών για τις εμφανίσεις της φιλαρμονικής

logo-dimos100x100Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ, 20/03/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 770

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανάθεση σε 53 μουσικούς, εκτελεστές φιλαρμονικής για την παρουσία τους στις εμφανίσεις της φιλαρμονικής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 21/3/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Φλώρινας στη διεύθυνση Σ.Σ. Ιωαννίδη Φλώρινα Τ.Κ.53100 σε βάρος του Κ.Α. 00-6131 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2019.

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :19REQ004580514 2019-03-07
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :19REQ004630363 2019-03-18

Η κατοχύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Φλώρινας με κριτήριο τις πλέον συμφέρουσες από οικονομικής άποψης προσφορές μόνο βάσει τιμής.
Η εξέταση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση στο κτίριο του Ν.Π.Δ.Δ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας στις 14 Μαρτίου και ώρα 12:30 από τριμελής επιτροπή που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους δύο αρχιμουσικούς όπου μπορεί να παραβρεθεί κάθε ενδιαφερόμενος.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Φιλαρμονικής του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Φλώρινας στο τηλέφωνο 2385026474, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνος Αλεξόπουλος Χριστόφορος).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΪΓΑΝΗ –ΤΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα