20.10.2020 – Π.Ε.Ε. – Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης), έτους 2020, από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή»

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου & Προμηθειών
 Φλώρινα, 20-10-2020
Αρ. Πρωτ.: 21670

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης), έτους 2020, από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή»

Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος), έτους 2020, του Δήμου Φλώρινας από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή» σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 21642/20-10-2020 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 20REQ007505354 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τις 26/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10-6142.003 με τίτλο «Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Χρήσεως 2020» του υπό ψήφιση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Φλώρινας.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα