21.05.2020 – Π.Ε.Ε. – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΔΑΠ

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Σ.Σ.Ιωαννίδη
Τ.Κ 53100 Φλώρινα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γκορτσίλα Ελένη
ΤΗΛ: 2385026474
FAX : 2385023302
 Φλώρινα, 20 Μαΐου 2020
Αρ. Πρωτ.:578

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερομένους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΔΑΠ”

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια εποπτικού υλικού για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του ΝΠΔΔ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 22/05/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 π.μ. στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Σ.Σ. Ιωαννίδη, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.995,34€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385026474 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνoς: Ηλιάδης Δημήτριος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλιάδης Δημήτριος

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα