21.05.2021 – Π.Ε.Ε. – Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές Ι.Χ. αυτοκινήτων από τεχνικές βλάβες οδοστρωμάτων

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣΝ
 


ΦΛΩΡΙΝΑ, 17 – 05 – 2020
Αρ. Πρωτ.: 11140

Προς: Ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές Ι.Χ. αυτοκινήτων από τεχνικές βλάβες οδοστρωμάτων»

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για τον ορισμό δικηγόρου για γνωμοδότηση περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές Ι.Χ. αυτοκινήτων από τεχνικές βλάβες οδοστρωμάτων σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 9944/28-04-2021 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας και την υπ’ αρίθμ. 10816/12-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΔΑ: ΨΓΘΣΩΗΙ-Λ7Ζ για τις εξής ενέργειες:
I. Γνωμοδότηση σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου 9101/20-04-2021 αίτηση του κ. Κ.Κ. του Π. που αφορούν στην καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Φλώρινας για την επισκευή υλικών ζημιών (εργασίας και ανταλλακτικών) που υπέστη το Ι.Χ. αυτοκίνητο του λόγω πρόσκρουσης σε τεχνική βλάβη οδοστρώματος.

και σας καλεί να καταθέσετε τη σχετική προσφορά σας.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 28/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 186,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 00-6111 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2021.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων υλοποίησης των υπηρεσιών θα τηρηθούν τα ελάχιστα χρονικά περιθώρια υποβολής προσφορών. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας το συντομότερο δυνατόν.

Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Αθ. Θεοφανίδης

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα