21.08.2020 – Π.Ε.Ε. – Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης έργου

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 

Φλώρινα, 21/08/2020
Αριθμ.Πρωτ.: 15699
Αρ. Πρόσκλησης: 1/2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης έργου)

Ο Δήμος Φλώρινας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προώθηση του (e-) ποδηλατικού τουρισμού, για τη διαφύλαξη και προώθηση της τοπικής βιοποικιλότητας (Development of (e-) bicycle tourism, in a nature conscious and sustainable way, to promote local biodiversity) με το ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: (e-natura)», MIS 5041969, που συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς (85%) και από Εθνικούς (15%) Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg – IPA CBC Greece – Albania 2014 – 2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνιδη Νικόλαο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Ειδικό Συνεργάτη του Δημάρχου Φλώρινας, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες, και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση έργου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
ΘΕΣΗ Α: Εξωτερικός Συνεργάτης για συνολικό διάστημα από 01.09.2020 έως 15.10.2021 σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη του με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) για συμμετοχή στην υλοποίηση του 1.3.2. παραδοτέου του έργου και συγκεκριμένα (ακολουθεί περιγραφή των σχετικών εργασιών βάσει του εγκεκριμένου οδηγού του έργου).

D1.3.2 – Project manager
This person will operate as Project Manager for the Municipality of Florina. His/ her duties will be the coordination of all the task, the reporting and the organisation of meetings and events (Το πρόσωπο αυτό θα λειτουργήσει ως υπεύθυνος έργου του Δήμου Φλώρινας. Τα καθήκοντά του θα είναι ο συντονισμός όλων των εργασιών, η υποβολή εκθέσεων και η διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων).

ΘΕΣΗ Β: Εξωτερικός Συνεργάτης για συνολικό διάστημα από 01.09.2020 έως 15.10.2021 σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη του με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3.000,00€, 3.000,00€ & 6.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) για συμμετοχή στην υλοποίηση των 4.3.2., 4.3.3. & 5.3.1 παραδοτέων του έργου και συγκεκριμένα (ακολουθεί περιγραφή των σχετικών εργασιών βάσει του εγκεκριμένου οδηγού του έργου):

  • D4.3.2 – An administrative staff member will oversee the implementation of the solar charging stations with respect to Deliverable 3.1.2. (Το διοικητικό προσωπικό θα επιβλέπει την εφαρμογή των σταθμών ηλιακής φόρτισης σε σχέση με το Παραδοτέο 3.1.2.).
  • D4.3.3 – An administrative staff member will oversee the implementation of the mini-botanic Gardens with respect to Deliverable 3.3.2. (Το διοικητικό προσωπικό θα επιβλέπει την εφαρμογή των μίνι βοτανικών κήπων σε σχέση με το Παραδοτέο 3.3.2.).
  • D5.3.1 – The project’s Financial Manager will closely monitor the pilot operation of the bike trails (6-month period) to determine the project outcome sustainability. In these terms she/he will draft monthly reports and guidelines to the personnel involved in the endeavor as to maximize the benefits to the region (Ο Οικονομικός Διευθυντής του έργου θα παρακολουθεί στενά την πιλοτική λειτουργία των ποδηλατικών μονοπατιών (περίοδος 6 μηνών) για τον καθορισμό της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου. Με αυτούς τους όρους, θα συντάξει μηνιαίες εκθέσεις και κατευθυντήριες γραμμές προς το προσωπικό που συμμετέχει στην προσπάθεια να μεγιστοποιήσει τα οφέλη για την περιοχή).

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στη διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, 1ος όροφος, Φλώρινα, έως τις 31.08.2020 και ώρα 14.00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Δήμου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2385351050 (κ. Κωνσταντινίδης Νικόλαος) και στο 2385044514 (κ. Κάτης Αθανάσιος).

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.
Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στο Δήμο Φλώρινας (Δ/νση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ 53 100) εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://rc.uowm.gr/ καθώς και από τη Διαύγεια (Φορέας: Δήμος Φλώρινας).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους, καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Βασίλειος Ν. Γιαννάκης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα