22.02.2018 – Π.Ε.Ε. – Συλλογή προσφορών, για την προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων ΔΕ Φλώρινας

logo-dimos100x100ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα, 22 – 02 – 2018
Αρ. Πρωτ.: 3195

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων ΔΕ Φλώρινας σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2205/7-2-2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών και εγκρίθηκε με την αριθ. 23/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ΑΔΑ: 604ΚΩΗΙ-6ΡΖ δέσμευσης πίστωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 28-02-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.179,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαναστασίου Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των εντύπων της κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα