23.04.2019 – Π.Ε.Ε. – Ανάθεση υπηρεσιών Παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα, 22/04/2019
Αρ. πρωτ:1109

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τα νήπια των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ . Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας μέχρι και τις 30/04/2019 και ώρα 11:00π.μ.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα ή Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΥΠΠ) και μπορούν να δώσουν προσφορά μερικώς ή ολικώς της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει τις 30/04/2019 και ώρα 12:00 όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να παρευρεθούν αν το επιθυμούν. Το τεύχος υποβολή αιτήματος, τεχνική περιγραφή-ενδεικτικός προϋπολογισμός παροχής υπηρεσιών Παιδιάτρου υπ’αριθμ. 1059/16-04-2019 θα δίνεται από την οικονομική υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ .Κ.Π.Α.Π.Α., Σ.Σ.Ιωαννίδη, αλλά είναι και αναρτημένο στο site του Δήμου Φλώρινας. Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας και στην διαύγεια.

Η Πρόεδρος

Γαϊγάνη-Τίτα Παναγιώτα

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα