24.03.2020 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος σε συσκευασίες των 25 kgr για την Δ.Ε. Περάσματος

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ, 24 / 03 / 2020
Αρ. Πρωτ.: 5409

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 25 kgr ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 4338 / 09 – 03 – 2020 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 20REQ006398563 και την υπ΄ αρίθμ. 5228/19-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΔΑΜ έγκρισης: 20REQ006452964 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 31 / 03 / 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς να περιέχουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή φωτοατνίγραφο). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιριών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) τα φυσικά πρόσωπα όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση
2. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)

Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Δούμτσης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των σχετικών εντύπων της κάντε κλικ εδώ (pdf). Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς; σε επεξεργάσιμη μορφή κάντε κλικ εδώ (docx)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα