24.03.2021 – Π.Ε.Ε. – Εργασίες εκταφών/αποκατάστασης χώρων στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
 


Φλώρινα, 24 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 6349

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

ΚΟΙΝ.:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Φλώρινας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Εργασίες εκταφών/αποκατάστασης χώρων στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκταφών/αποκατάστασης χώρων στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 23.808,00€ με το ΦΠΑ (24%). Θα βαρύνει τον Κ.Α: 45-6262.008 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2021.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 05/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας, που λειτουργούν με οποιοδήποτε οργανωτική μορφή (ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά). Στην περίπτωση των κοινοπραξιών ένα τουλάχιστον μέλος θα πρέπει να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της μελέτης (Εκταφές).
Στην περίπτωση των κοινοπραξιών ένα τουλάχιστον μέλος θα πρέπει να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της μελέτης (Εκταφές).
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λάζαρος Αντωνιάδης

 

Για αναλυτική προβολή της  πρόσκλησης και του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf). Για λήψη του πρωτογενούς αιτήματος (τεχνικής περιγραφής) κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα