24.03.2022 – Π.Ε.Ε. – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Ταχ. Δ/νση: Μ. Αλεξάνδρου 97
Ταχ. Κώδικας: 53100
Πληροφορίες: Ταταρίδου Ελένη
Τηλέφωνο: 2385044781-80
e-mail:etataridou@gmail.com

 

Φλώρινα, 22 Μαρτίου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια υπηρεσιών Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων για το διάστημα από 01-04-2022 έως 31-03-2023 σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 5072/10.03.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας με αριθμό αιτήματος ΑΔΑΜ: 22REQ010180070 και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 6336/21-03-2022(ΑΔΑ: 6ΒΒΛΩΗΙ-ΩΓΧ) και ΑΔΑΜ:22REQ010244120. Kαι καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τη σχετική κλειστή προσφορά.
Προσφορές γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο μέχρι και 29/03/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 40/2022(6ΩΛΘΩΗΙ-6ΑΣ)
Απόφαση Δημάρχου)

Δημήτριος Αθ. Θεοφανίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα