24.06.2019 – Π.Ε.Ε. – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ, 24 / 06 / 2019
Αρ. Πρωτ.: 13314

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό πρωτοκόλλου 8758/30-04-2019 η οποία θεωρήθηκε άγονη λόγω του ότι οι προσφορές που κατατέθηκαν κρίθηκαν μη συμβατές με τις τεχνικές προδιαγραφές του αιτήματος, ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι επανέρχεται για τον ίδιο λόγο και θα προβεί στη συλλογή προσφορών εκ νέου, για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 4962 / 12 – 03 – 2019 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 19REQ004596733 και την υπ΄ αρίθμ. 8636/24-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΔΑΜ έγκρισης: 19REQ004861912 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 01 / 07 / 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 15.946,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εγγράφων της κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα