24.11.2017 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών αρμόδιου δικηγόρου

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα, 23 Νοεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 2460

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών αρμόδιου δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση απόψεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 28/11/2017, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 14:00στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Φλώρινας, στη διεύθυνση Πέρασμα Δ. Φλώρινας, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 3.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της Παροχής Υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Φλώρινας, στο τηλ.: 23853-51510 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κα. Λευκή Τοπάλτση).

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Δ. Φλώρινας

Παπαγιαννάκης Μιχαήλ
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α’β

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης, σχετικών εγγράφων και εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα