25.01.2023 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών χάραξης μαρμάρινων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας έτους 2023

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

 

Φλώρινα, 25 Ιανουαρίου 2023
Αρ. Πρωτ.: 2933
ΑΔΑΜ: 23PROC012028536 2023-01-25

ΠΡΟΣ:
Κάθε οικονομικό ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Παροχή υπηρεσιών χάραξης μαρμάρινων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας έτους 2023

Ο Δήμος Φλώρινας σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών χάραξης μαρμάρινων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας έτους 2023, και σας καλεί να καταθέσετε σχετική κλειστή προσφορά.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 1.240,00€με το ΦΠΑ (24%). Θα βαρύνει τον Κ.Α: 45-6262.002 “Εργασίες βελτίωσης/συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων” του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2023.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με βασική προϋπόθεση την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 03/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την εξάντληση του συνολικού αριθμού χαράξεων, αρχής γενομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023, όποιο επέλθει πρώτο.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στo ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λάζαρος Αντωνιάδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα