25.05.2021 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή αίτησης/πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ10

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Φλώρινα, 25 Μαΐου 2021
Αριθμ. Πρωτ. : 11833

Προς:
Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς
Φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή αίτησης/πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο: ” Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ ” (Α.Π. 18213/ 29-09-2020) του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον άξονα προτεραιότητας ” Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός” για τη Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 26/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 70.01-6117.001του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2021.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων υλοποίησης της υπηρεσίας θα τηρηθούν τα ελάχιστα χρονικά περιθώρια υποβολής προσφορών. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας το συντομότερο δυνατόν.

Ο Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Προγραμματισμού
Οργάνωσης & Πληροφορικής

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα