25.09.2020 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών δικηγόρου για τη γνωμοδότηση σχετικά με αίτηση για αποζημίωση με εξώδικο συμβιβασμό στην Πράξη Εφαρμογής στην γειτονιά “Τσιφλίκι” Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
 

Φλώρινα, 25/09/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«παροχή υπηρεσιών δικηγόρου για τη γνωμοδότηση σχετικά με αίτηση για αποζημίωση με εξώδικο συμβιβασμό στην Πράξη Εφαρμογής στην γειτονιά “Τσιφλίκι” Δήμου Φλώρινας»

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση προμήθειας παροχής υπηρεσιών αρμόδιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με αίτηση των ……………… ……………, …………… ……………, ……………… …………. και ………………. ………….. για αποζημίωση με εξώδικο συμβιβασμό για την ιδιοκτησία τους και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 02-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, που βρίσκεται στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου στην οδό Πτολεμαίων 1 στη Φλώρινα.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 372,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 00-6111 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2020.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών από τον δικηγόρο θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής (άρθ. 72 παρ. 1ιε Ν. 3852/2010).
Για την αμοιβή του δικηγόρου έχει εφαρμογή το άρθ. 281 του ΚΔΚ.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης

Παπαγιαννάκης Μιχαήλ
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α’β

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα