25.10.2019 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης)

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα, 25-10-2019
Αρ. Πρωτ.: 24211

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ) ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ο Δήμος Φλώρινας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης) ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους 19.038,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες των οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου, με την υποβολή προσφοράς με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια για το σύνολό της μέχρι την Τρίτη 29/10/2019 και ώρα 14:30, βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή του υπ’ αριθμό 23762/23-10-2019 (Α.Δ.Α.Μ.: 19REQ005745849 2019-10-23) πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, ποσού ύψους 19.038,16€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή χονδρικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Φλώρινας, όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) καθ΄ όλην την διάρκεια της προμήθειας για το σύνολο των ειδών και της ποσότητάς της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα