26.01.2023 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για της ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

 

Φλώρινα, 26 Ιανουαρίου 2023
Αρ. Πρωτ.: 3053
ΑΔΑΜ: 23PROC012034295 2023-01-26

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για της ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας

Ο Δήμος Φλώρινας σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για της ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, και σας καλεί να καταθέσετε σχετική κλειστή προσφορά. Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 818,40€ με το ΦΠΑ (24%).
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με βασική προϋπόθεση την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 03/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε 30 ημέρες.
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, που λειτουργούν με οποιοδήποτε οργανωτική μορφή (ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά).
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα θα αναρτηθεί στo ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 50/2023 (ΩΜΗ9ΩΗΙ-Υ69) απόφαση Δημάρχου)

Ηλίας Μούλελης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα