26.04.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια πλαστικών κυλίνδρων εύκαμπτων ύψους 45 εκ.

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα, 26-04-2018
Αρ. Πρωτ.: 7721

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια πλαστικών κυλίνδρων εύκαμπτων ύψους 45 εκ. σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6548/04-04-2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 18REQ002911199 και ΑΔΑ: ΨΗΦΚΩΗΙ-ΣΒΜ ανάληψης δαπάνης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 03-05-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.108,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

O Αντιδήμαρχος
Δούμτσης Νικόλαος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εντύπων της κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα