27.03.2020 – Π.Ε.Ε. – Ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων του Δήμου Φλώρινας από 01/04/2020 έως και 31/03/2021

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
Φλώρινα, 27 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 5540

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΚΟΙΝ.:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων του Δήμου Φλώρινας από 01/04/2020 έως και 31/03/2021

Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων του Δήμου Φλώρινας από 01/04/2020 έως και 31/03/2021, και σας καλεί – άμεσα – να καταθέσετε σχετική κλειστή προσφορά.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 12.500,00€, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου με Κ.Α.Ε . 20-6252, 30-6252, 10-6253.001, 20-6253, 30-6253, 40-6253, 70.04-6253 οικονομικού έτους 2020.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 31/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Πληροφορίες δίνονται στο τηλ.:238502270, 2385044781 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Ηλίας Μούλελης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εγγράφων (έντυπο οικονομικής προσφοράς κ.ά.) της κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα