27.08.2019 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών δικηγόρου για τη σύνταξη, κατάθεση απόψεων και παράσταση σε δίκη

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα, 27-8-2019
Αρ. Πρωτ.: 1612

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών αρμόδιου δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση απόψεων και την παράσταση σε δίκη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 30/8/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Φλώρινας, στη διεύθυνση Πτολεμαίων 1, 3ος όροφος Διοικητηρίου στη Φλώρινα Τ.Κ. 53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.215,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών από τον πληρεξούσιο δικηγόρο θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής (άρθ. 72 παρ. 1ιε Ν. 3852/2010).
Για την αμοιβή του δικηγόρου έχει εφαρμογή το άρθ. 281 του ΚΔΚ.
Πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Φλώρινας, στο τηλ.: 2385049217 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κ. Τοπάλτση Λευκή).

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης

Παπαγιαννάκης Μιχαήλ
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α’β

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εγγράφων της κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα