28.04.2021 – Π.Ε.Ε. – Εργασίες καθαρισμού – αποψίλωσης κοιμητηρίων Δ.Ε Κάτω Κλεινών, θερινής περιόδου έτους 2021

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
 


Φλώρινα, 28 Απριλίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 9896

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΚΟΙΝ.:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Εργασίες καθαρισμού – αποψίλωσης κοιμητηρίων Δ.Ε Κάτω Κλεινών, θερινής περιόδου έτους 2021)

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού – αποψίλωσης κοιμητηρίων Δ.Ε Κάτω Κλεινών, θερινής περιόδου έτους 2021 και σας καλεί να υποβάλετε σχετική κλειστή προσφορά.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 8.453,45€ με το ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 07/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Λάζαρος Αντωνιάδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα