28.08.2019 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κ.Κλεινών του Δήμου Φλώρινας χειμερινής περιόδου 2019-2020

logo-dimos100x100

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

 

Φλώρινα, 28 Αυγούστου 2019
Αρ. Πρωτ.: 18913

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

ΚΟΙΝ.:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού
για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κ.Κλεινών του Δήμου Φλώρινας χειμερινής περιόδου 2019-2020)

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας χειμερινής περιόδου 2019-2020 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 02/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα ΤΚ 53100.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται στα 24.552,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου (ή του Δημάρχου Φλώρινας) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την προϋπόθεση ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην συνημμένη τεχνική περιγραφή του προαναφερόμενου πρωτογενούς αιτήματος.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Θεόδωρος Δημόπουλος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα