29.06.2017 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου Δ.Ε. Περάσματος

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 29 – 06 – 2017
Αρ. Πρωτ.: 12368

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 11469 / 16 – 06 – 2017 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 17REQ001536300 και αριθμό ΑΔΑΜ έγκρισης: 17REQ001600705 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 04 / 07 / 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 8.314,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.007 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2017.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf) arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα