29.08.2018 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών αρμόδιου δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση απόψεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα, 29-8-2018
Αρ. Πρωτ.: 1847

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών αρμόδιου δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση απόψεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 4/9/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Φλώρινας, στη διεύθυνση Πτολεμαίων 1, 3ος όροφος Διοικητηρίου στη Φλώρινα Τ.Κ. 53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.860,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της Παροχής Υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Φλώρινας, στο τηλ.: 2385049212 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κ. Παπαγιαννάκης Μιχαήλ).

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Δ. Φλώρινας

Παπαγιαννάκης Μιχαήλ
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α’β

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εντύπων της κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα