30.11.2017 – Π.Ε.Ε. – Υπηρεσίες καθαρισμού σχολικής μονάδας 2θμιας εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου

logo-dimos100x100ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ 29/11/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 240

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4002/2011 άρθρο 69 παρ. 1γ, τις διατάξεις των άρθρων 113 παρ. 5 του Ν.1892/1990 (101 Α) και άρθρο 5 παρ. 15 του Ν.1894/90 (110 Α), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν. 3577/2007 και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 119 Α), τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και την αριθ. 33/2017 απόφαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας, προκηρύσσει την παρακάτω θέση εργολάβου καθαρισμού των σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1

Γυμνάσιο Αμμοχωρίου

1

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (την προμηθεύονται από τη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής)
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψή τους (π.χ. κάρτα ανεργίας, βεβαιώσεις στοιχείων προσωπικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, βεβαίωση κατοικίας, κλπ.)
4. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και υπεύθυνη δήλωση που να πιστοποιεί προηγούμενη εμπειρία (πχ. αν και σε ποια σχολεία ή άλλες υπηρεσίες και για πόσο χρονικό διάστημα έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για καθαρισμό, κλπ.)
Η υποβολή των δικαιολογητικών και η αίτηση θα γίνουν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας, Δημ. Αγοράς 70, μέχρι την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850 44515 (κ. Αθανάσιος Κάτης).

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Όλγα Μούσιου Μυλωνά

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα