Ανάθεση υπηρεσιών Παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα,23/10/2023
Αρ. πρωτ:2491

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Ανάθεση υπηρεσιών Παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Φλώρινας. Του Κ.Α 15-6117.02 ποσού 5.000,00€

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας:
Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 4. Τον Ν. 3861/2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας» Πρόγραμμα διαύγειας και άλλες διατάξεις
 5. Την υπ’ αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
 6. Το άρθρο 6 της Απόφασης του ΥΠΕΣ∆∆Α 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’)
 7. Το άρθρο3, παρ3 του κανονισµού αναθέσεων έργων, υπηρεσιών, µελετών και προμηθειών σύµφωνα µε το οποίο ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να συνοµολογεί συµβάσεις εκτέλεσης έργου, προμήθειας, εργασίας ή μεταφοράς χωρίς διαγωνισµό (µε απ’ ευθείας ανάθεση) και χωρίς απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η αντίστοιχη δαπάνη δεν είναι µεγαλύτερη του ποσού των 15.000,00€ σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία που διέπει την απ’ ευθείας ανάθεση από τους ∆ηµάρχους και εγκρίνει τα συντασσόμενα τεύχη.
 8. Την ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής παρακολούθησης νηπίων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθµών.
 9. Την με αριθμό 70/19-10-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16ης Συνεδρίασης.
 10. Την πίστωση στον Κ.Α.Ε 15-6117.02 του προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2023, που αφορά «Αμοιβές παιδιάτρου» με το ποσό των 5.000,00€.
 11. Το ΦΕΚ 497/Β/22-4-2002 «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»

Ανακοινώνει

τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τα νήπια των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ . Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας μέχρι και την 06/11/2023 και ώρα 10:00 π.μ..

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα ή Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΥΠΠ) και μπορούν να δώσουν προσφορά μερικώς ή ολικώς της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 06/11/2023 και ώρα 11:00 όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να παρευρεθούν αν το επιθυμούν.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

 

Ο Πρόεδρος

Ηλιάδης Δημήτριος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα