Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων συγκροτημάτων οστεοθυρίδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Φλώρινα, 12 Ιουνίου 2023
Αρ. Πρωτ.: 25435
ΑΔΑΜ: 23PROC012851547 2023-06-12

ΠΡΟΣ:
Προς κάθε ενδιαφερόμενοοικονομικό φορέα

ΚΟΙΝ.:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας

 

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
e-mail
Μεγ. Αλεξάνδρου 97
53100
Δανιήλ Στεφανόπουλος
2385044917
2385044915
polprote@cityoflorina.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων συγκροτημάτων οστεοθυρίδων.

 

Ο Δήμος Φλώρινας σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων συγκροτημάτων οστεοθυρίδων, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σχετική κλειστή προσφορά.

Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 9.994,40€ με το ΦΠΑ (24%). Θα βαρύνει τον Κ.Α: 45-7135.005 “Προμήθεια μαρμάρινων οστεοθυρίδων κοιμητηρίων” του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2023.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με βασική προϋπόθεση την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 19/06/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.

Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα θα αναρτηθεί στo ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο ιστότοπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λάζαρος Αντωνιάδης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα