Πρόσκληση σύγκλησης στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14 του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30΄ π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -11-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στον 3ο όροφο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (αίθουσα βιβλιοθήκης – ΑΔΣ 296/2019) στις 14 του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30΄ π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και την με αριθμ. 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος κατηγορίας 56.10 με αριθ. γνωστοποίησης 1289613 (ver 3), του κου Χριστοβίτση Δημήτριου του Ιωάννη που βρίσκεται στην Φλώρινα στην Κοινότητα Τροπαιούχου Δήμου Φλώρινας».
(Εισηγητής ο κος Παναγιώτης Τσακμάκης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας)
2ο ΘΕΜΑ: «Εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Παπαγιάννη του Δήμου Φλώρινας».
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Φλώρινας)
3ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων».
(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας)
4ο ΘΕΜΑ: «Διατήρηση ή απομάκρυνση περιπτέρου στην Πλ. Μ.Α. στη Φλώρινα» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 42/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας).
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Ρόζας, Πρόεδρος Κοινότητας Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Τσακμάκη Παναγιώτη, Αντιδημάρχου Φλώρινας)
5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις οδών, γεφυρών, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας¨».
(Εισηγήτρια η κα Σοφίας Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα