Πρόσκληση σύγκλησης στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τις 20 του μηνός Ιουνίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30΄ π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -9-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στον 3ο όροφο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (αίθουσα βιβλιοθήκης – ΑΔΣ 296/2019) στις 20 του μηνός Ιουνίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30΄ π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και την με αριθμ. 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και Εναρμόνιση του Κανονισμού Λαϊκών Αγορών Φλώρινας με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/05-11-2021) ως προς το άρθρο 18 παρ. 1, 12, 13, 14, 15».
(Εισηγητής ο κος Παναγιώτης Τσακμάκης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας)

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας».
(Εισηγητής ο κος Παναγιώτης Τσακμάκης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα