Πρόσκληση σύγκληση στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -52-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 255/2022 Οικονομικής Επιτροπής), στις 19 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ’ αριθμ. 488 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτ. 35496/25-04-2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου για τη νομική στήριξη υπαλλήλου».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Δαουτοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης της πρότασης του Δήμου Φλώρινας για τη δράση με τίτλο «Πιλοτικές δράσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος με βάση τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας (ΣΔΚΟ) του Δήμου Κοζάνης» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της ΠΕ Αρκαδίας» συνολικού προϋπολογισμού 1.349.999,16€».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωση και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της Πράξης: Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Φλώρινας – προσωρινός ανάδοχος».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ [ΜΠΟΥΑΤ ΠΡΟΤΖΕΚΤ] – κατακύρωση».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της Πράξης: Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας – προσωρινός ανάδοχος»
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).

6ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης πράξης με τίτλο: ¨Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας¨»
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).

7ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών: συντήρηση ιστών δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων – Βεβαίωση αδυναμίας».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Σαπουντζής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση της μελέτης και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης οριοθέτησης του ρέματος του έργου ¨Διευθέτηση κοίτης ρέματος 94 (περιοχή Μοτεσνίτσα) του Σ.Σ. Ιωαννίδη του Δήμου Φλώρινας (Βελτίωση του υφιστάμενου κλειστού αγωγού και επέκταση έργων διευθέτησης στα υπόλοιπα τμήματα του ρέματος)¨»
(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχών και γνωμοδότησης κατακύρωσης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ “192806 – ¨Προμήθεια υγρών και στερεών καυσίμων ήτοι πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, πέλλετ και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των Νομικών του προσώπων¨».
(Εισηγητής ο κος Δανιήλ Στεφανόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016).

10ο ΘΕΜΑ: «Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 49.866,62 € προς το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2023 για την καταβολή μισθοδοσίας Αυγούστου 2023 στους υπαλλήλους ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Φλώρινας».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

11ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωση και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασίλειος Κων. Χατζητιμοθέου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα