Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -68-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 255/2022 Οικονομικής Επιτροπής), στις 07 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ’ αριθμ. 488 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτ. 35496/25-04-2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3ου Πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια ιστών φωτισμού και κεφαλών εξοικονόμησης ενέργειας για επεκτάσεις του δημοτικού φωτισμού σε οδούς της πόλεως Φλώρινας».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Σαπουντζής, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού προμήθειας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Φλώρινας» και κατακύρωση της σύμβασης»
(Εισηγητής ο κος Κοσμάς Κοσμίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού έργου).

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3ου πρακτικού διαγωνισμού της Πράξης «ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» – κατακύρωση».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Σαπουντζής, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού προμήθειας).

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Φλώρινας» – Κατακύρωση».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας» – Κατακύρωση»
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).

6ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση»
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Κων. Χατζητιμοθέου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα