Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -49-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 255/2022 Οικονομικής Επιτροπής), στις 08 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ’ αριθμ. 488 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτ. 35496/25-04-2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση της μελέτης και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης οριοθέτησης του ρέματος του έργου ¨Διευθέτηση κοίτης ρέματος 94 (περιοχή Μοτεσνίτσα) του Σ.Σ. Ιωαννίδη του Δήμου Φλώρινας (Βελτίωση του υφιστάμενου κλειστού αγωγού και επέκταση έργων διευθέτησης στα υπόλοιπα τμήματα του ρέματος)¨».
(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση και τη δέσμευση πιστώσεων της Αντιδημάρχου Φλώρινας, Σοφίας Φουδούλη Τζώτζη, εκτός έδρας, στην Αθήνα».
(Εισηγήτρια κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση.».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωση και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Μουντούσης, Προϊσταμένος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Μουντούσης, Προϊσταμένος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου, από Δικηγόρο».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Μουντούσης, Προϊσταμένος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασίλειος Κων. Χατζητιμοθέου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα