Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13 του μηνός Ιουλίου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -41-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

            (Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 255/2022 Οικονομικής Επιτροπής), στις 13 του μηνός Ιουλίου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ’ αριθμ. 488 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτ. 35496/25-04-2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης / επικύρωση ηλεκτρονικού διαγωνισμού, έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και γνωμοδότησης επί των προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ “188919” – ¨Προμήθεια φωτιστικών κεφαλών LED προς αντικατάσταση των φωτιστικών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και φωτισμός του δημαρχιακού μεγάρου Φλώρινας, με φωτισμό LED, εντός περιοχής ΒΑΑ¨».
(Εισηγητής ο κος Δανιήλ Σταφρανόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του άρθρου 2210 του Ν.4412/2016).

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και του Συλλόγου Άνω Καλλινίκης «ΕΛΛΑΣ», στις 19 & 20 Ιουλίου 2023 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων»
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και του Πολιτιστικού, Μορφωτικού, Αθλητικού Συλλόγου Σκοπιάς «ΑΜΥΝΤΑΣ», στις 20 Ιουλίου 2023 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και του Συλλόγου Ποντίων Κολχικής Φλώρινας «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ», στις 22 Ιουλίου 2023 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00€) για την επιχορήγηση του Λυκείου των Ελληνίδων – Παράρτημα Φλώρινας για την ψηφιακή αποτύπωση του άυλου πολιτισμού του Δήμου Φλώρινας».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης πράξης με τίτλο: ¨Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Μελίτης¨»
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Ιω. Γραμματικού, υπεύθυνη για την υποβολή της πρότασης).

8ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου» – Κατακύρωση»
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Ιω. Γραμματικού, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).

9ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της επιβεβλημένης μετακίνησης του Δημάρχου και για δέσμευση πιστώσεων του κου Βασίλειου Γιαννάκη Δημάρχου Φλώρινας εκτός έδρας».
(Εισηγήτρια η κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας).

10ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση- κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Κοινόχρηστου χώρου προς χρήση για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων»
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Φλώρινας).

11ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση- κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Κοινότητα Αγίου Βαρθολομαίου»
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Φλώρινας).

12ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, προκειμένου να εκπροσωπήσει αιρετό».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας).

13ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00€) για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας το καλοκαίρι του 2023 – Πολιτιστικό καλοκαίρι 2023».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

14ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή των τελών για την ασφαλιστική κάλυψη του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 145485 του Δήμου Φλώρινας με διάρκεια ασφάλισης την 27/06/2023 έως 06/04/2024 ύψους 127,00 € και για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΤΥ 2097, ΚΤΥ 2098, ΚΤΥ 2099, ΚΤΥ 2100 του Δήμου Φλώρινας με διάρκεια ασφάλισης την 04/07/2023 έως 06/04/2024 ύψους 300,00 € (συνολικό κόστος 427,00 €)».
(Εισηγήτρια η κα Γερομιχαλού Μελπομένη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

15ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού των τελών για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Φλώρινας με διάρκεια ασφάλισης 06/04/2023 έως 06/04/2024 και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου».
(Εισηγήτρια η κα Γερομιχαλού Μελπομένη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

16ο ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023».
(Εισηγήτρια η κα Γερομιχαλού Μελπομένη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

17ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου».
(Εισηγήτρια η κα Δαουτοπούλου Μελπομένη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασίλειος Κων. Χατζητιμοθέου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα