Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 του μηνός Ιουνίου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -35

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 255/2022 Οικονομικής Επιτροπής), στις 15 του μηνός Ιουνίου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ’ αριθμ. 488 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτ. 35496/25-04-2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης / ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων και γνωμοδότηση κατακύρωσης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ “180347” – “Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας”.».
(Εισηγητής ο κος Δανιήλ Στεφανόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016).

2ο ΘΕΜΑ: ««Έγκριση όρων Διενέργειας πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων, προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων».
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Ανάκληση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής αρ. 53/02-02-2023 και λήψη νέας για την κατάθεση σε λογαριασμό ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου Φλώρινας στην Τράπεζα Πειραιώς λόγω της νέας απόφασης ορισμού υπολόγου της Παγίας Προκαταβολής αρ. 167/27-04-2023»
(Εισηγήτρια η κα Γερομιχαλού Μελπομένη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Φλώρινας από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες – νόμιμες ενέργειες σχετικά με την αποζημίωση του Δήμου Φλώρινας για βλάβες οι οποίες προήλθαν κατά την διακοποπή/επαναλειτουργεία του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, σε τρία ζεύγη βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της Πράξης «Παρεμβάσεις Οδικής Ασφάλειας επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου» – προσωρινός ανάδοχος»
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασίλειος Κων. Χατζητιμοθέου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα