Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17 του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -46-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 255/2022 Οικονομικής Επιτροπής), στις 17 του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ’ αριθμ. 488 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτ. 35496/25-04-2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της Πράξης: Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Μελίτης – προσωρινός ανάδοχος».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Υπεύθυνη Υποβολής Πρότασης).

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ [ΜΠΟΥΑΤ ΠΡΟΤΖΕΚΤ]».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).

4ο ΘΕΜΑ: «Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 36.880,85 € προς το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2023, για την ένταξή του σε επέκταση προγράμματος του ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια ανέργους 55-67 σε σύνολο πέντε (5) ατόμων και για τη χρονική περίοδο 19/05/2023 έως 18/05/2024»
(Εισηγήτρια η κα Γερομιχαλού Μελπομένη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή απόδοσης χρηματοδότησης ποσού 108.371,98 € προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας από το Δήμο Φλώρινας, για την κάλυψη του διοικητικού και λειτουργικού κόστους (όπως μισθολογική δαπάνη προσωπικού, καύσιμα και συντήρηση οχημάτων, εξοπλισμός, αναλώσιμα κλπ.) του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2023 – Απρίλιος 2023, έχοντας υπόψη ότι οι υπάλληλοι του ως άνω Προγράμματος ανέλαβαν υπηρεσία στο Δήμο Φλώρινας στις 21/04/2023».
(Εισηγήτρια η κα Γερομιχαλού Μελπομένη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου καθώς απουσιάζει έμμισθος δικηγόρος του Δήμου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τις ενέργειες που οφείλει να κάνει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας σχετικά με αιτήματα επιστροφής/συμψηφισμού των από 1-1-2017 αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών/κρατήσεων που προκύπτουν από τον επί μακρό διάστημα λανθασμένο τρόπο υπολογισμού τους, μετά τις αλλαγές που επήλθαν με την εφαρμογή του Ν.4387/2016 (νέου ασφαλιστικού), σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. IV «Συμψηφισμός Οφειλών» της εγκυκλίου 2/24112/ΔΕΠ/31-3-2017 (ΑΔΑ 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Εισηγήτρια η κα Γερομιχαλού Μελπομένη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση τεχνικής περιγραφής/προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο “Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2023-2024”, προϋπολογισμού 361.801,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%»
(Εισηγήτρια η κα Γερομιχαλού Μελπομένη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού των τελών για την ασφαλιστική κάλυψη του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 145485 με διάρκεια ασφάλισης 27/06/2023 έως 06/04/2024 και των οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΤΥ 2097, ΚΤΥ 2098, ΚΤΥ 2099, ΚΤΥ 2100 του Δήμου Φλώρινας με διάρκεια ασφάλισης 04/07/2023 έως 06/04/2024 και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου».
(Εισηγήτρια η κα Γερομιχαλού Μελπομένη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού των δαπανών υπέρ της καταβολής των τελών κυκλοφορίας τέλους χρήσης των Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Φλώρινας ύψους 6.860,13 € για το έτος 2023 και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου».
(Εισηγήτρια η κα Γερομιχαλού Μελπομένη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασίλειος Κων. Χατζητιμοθέου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα