Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -70-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 255/2022 Οικονομικής Επιτροπής), στις 19 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ’ αριθμ. 488 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτ. 35496/25-04-2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2023 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2024».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Φλώρινας”, προϋπολογισμού 1.338.654,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%»
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 191/16-05-2023 ως προς το σκέλος της
απόδοσης λογαριασμού».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Φλώρινας, για τα έτη 2023 και 2024”, προϋπολογισμού 170.092,66 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Παραλαβή μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη κατά νομή Δάσους Κλαδοράχης” Δήμου Φλώρινας, (δεκαετούς διάρκειας)»
(Εισηγητής ο Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Διαταγή δήλωσης οριστικής διακοπής εργασιών και διάλυση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: ¨Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη συστάδα 1δ του Δάσους Μελίτης Δήμου Φλώρινας¨»
(Εισηγητής ο Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού της Πράξης: Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ουΔημοτικού Σχολείου Φλώρινας – κατακύρωση»
(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Κων. Χατζητιμοθέου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα