Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -57-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 255/2022 Οικονομικής Επιτροπής), στις 19 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ’ αριθμ. 488 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτ. 35496/25-04-2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, προκειμένου να εκπροσωπήσει αιρετό».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, διόδια) ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6906, ΚΗΗ 6915 & ΚΤΥ 2088, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.250,00 € ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΩΣ 29.12.2023».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και για δέσμευση πιστώσεων του κου Βασίλειου Γιαννάκη Δημάρχου Φλώρινας εκτός έδρας».
(Εισηγήτρια η κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της επιβεβλημένης μετακίνησης του Δημάρχου και για δέσμευση πιστώσεων του κου Βασίλειου Γιαννάκη Δημάρχου Φλώρινας εκτός έδρας».
(Εισηγήτρια η κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της Πράξης «Έξυπνες Διαβάσεις» – αξιολόγηση δικαιολογητικών».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού).

8ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης και για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης πράξης με τίτλο υποέργου «Προμήθεια ειδικού κινηματογραφικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 78.120,00 € και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, υπεύθυνη υλοποίησης της πράξης).

9ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Φλώρινας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη».
(Εισηγητής ο κος Κοσμάς Κοσμίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού έργου).

10ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας: ¨Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και κεφαλών εξοικονόμησης ενέργειας για αντικατάσταση των υπαρχουσών στις ΔΕ Περάσματος, Μελίτης και Κάτω Κλεινών (Ε.Α.Π.)¨».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Σαπουντζής, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού προμήθειας).

11ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας: ¨Προμήθεια ιστών φωτισμού και κεφαλών εξοικονόμησης ενέργειας για επεκτάσεις του δημοτικού φωτισμού σε οδούς της πόλεως Φλώρινας¨».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Σαπουντζής, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού προμήθειας).

12ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου: ¨Διαγραμμίσεις Οδών Δήμου Φλώρινας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου¨».
(Εισηγητής ο κος Σάββας Κουγιουμτζόγλου, Πρόεδρος της Επιτροπής).

13ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση όρων Διενέργειας πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων , προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων».
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Φλώρινας).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Κων. Χατζητιμοθέου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα