Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22 του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -47-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 255/2022 Οικονομικής Επιτροπής), στις 22 του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ’ αριθμ. 488 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτ. 35496/25-04-2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων τετρακοσίων Ευρώ (1.400,00€) για την επιχορήγηση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 28 Αυγούστου 2023 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού εξακοσίων Ευρώ (600,00€) για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού, Μορφωτικού, Φυσιολατρικού, Λαογραφικού, Αθλητικού Συλλόγου Ατραπού «Ο ΑΡΗΣ» για την πραγματοποίηση αθλητικής εκδήλωσης, στις 27 Αυγούστου 2023 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των τετρακοσίων Ευρώ (400,00€)
για τη διοργάνωση του Δήμου Φλώρινας επετειακής Πανελλήνιας λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση υποβολής πρότασης για τη «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Φλώρινας» στο πλαίσιο της με Κωδικό 12 Πρόσκλησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία με τίτλο «Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών/Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ 2021-2027»
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση υποβολής πρότασης για τη «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φλώρινας» στο πλαίσιο της με Κωδικό 11 Πρόσκλησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία με τίτλο «Ενίσχυση δομών Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών / Υφιστάμενα Κέντρα Κοινότητας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ 2021-2027».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση γνωμοδότησης επί της αιτήσεως του Λ.Γ. του Σ. σχετικά με καταβολή ή μη αποζημίωσης για ζημιές Ι.Χ. αυτοκινήτου από τεχνική βλάβη οδοστρώματος ύστερα από την υπ’ αρίθμ. 580/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας περί ορισμού Δικηγόρου»
(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας)

7ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με καταβολή ή μη αποζημιώσεων για ζημιές Ι.Χ. αυτοκινήτων από τεχνικές βλάβες οδοστρώματων ύστερα από την υπ’ αρίθμ. 509/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας περί ορισμού Δικηγόρου»
(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασίλειος Κων. Χατζητιμοθέου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα