Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -58-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 255/2022 Οικονομικής Επιτροπής), στις 26 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ’ αριθμ. 488 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτ. 35496/25-04-2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Φλώρινας από αιρετό πρόσωπο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της Πράξης: Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας – προσωρινός ανάδοχος».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, υπεύθυνη υλοποίησης της πράξης).

4ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός Δικηγόρου».
(Εισηγητής ο κος Παναγιώτης Τσακμάκης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε γνωμοδότηση περί νομικής καθοδήγησης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ¨Διαγραμμίσεις Οδών Δήμου Φλώρινας¨».
(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικαστικού επιμελητή προκειμένου να επιδώσει το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής σε βάρος του κ. Μ.Π. του Β. σχετικά με την καταπάτηση κοινόχρηστης έκτασης (δρόμος) στον οικισμό της Κοινότητας Περάσματος».
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικαστικού επιμελητή προκειμένου να επιδώσει το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής σε βάρος του κ. Ι.Ε. του Ε. σχετικά με την καταπάτηση κοινόχρηστης λωρίδας εμβαδού Ε=229,16 τ.μ. μεταξύ των οροσήμων 19 και 40, επι του ορίου του οικισμού της Κοινότητας Νεοχωρακίου».
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Δαουτοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (6.400,00€) για τον εορτασμό της 111ης επετείου απελευθέρωσης της Φλώρινας, στις 8 Νοεμβρίου 2023».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Κων. Χατζητιμοθέου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα