Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -72-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 255/2022 Οικονομικής Επιτροπής), στις 27 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ’ αριθμ. 488 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτ. 35496/25-04-2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και γνωμοδότησης κατακύρωσης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ “192297” – ¨Εκπόνηση σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Φλώρινας¨».
(Εισηγητής ο κος Δανιήλ Στεφανόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016).

2ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση»
(Εισηγητής ο Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση».
(Εισηγητής ο Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «5η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας» προϋπολογισμού μελέτης 2.611.478,09 € και συμβατικού προϋπολογισμού 1.326.245,09 €».
(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Καταβολή ποσού 1.600,00€ (καθαρό 1.597,60€) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας, στις οποίες διεξήχθη γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ/2022»
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να επιδώσει Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής στον κ. Κ.Κ του Δ..»
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση»
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Κων. Χατζητιμοθέου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

 

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα